FM101.5: การปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO กับ สมชัย จิตสุชน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดเสวนาสาธารณะ เรื่อง การปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO วันที่ 9 เมษายน 2557 ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 14:00 น. โดย เพาไพลำ สาตรรอด ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz