เวทีความคิด: ร่วมกันตรวจสอบโครงการประชานิยมด้วยวิธีการประชาธิปไตย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

รายการเวทีความคิด ทางวิทยุ FM 96.5   ออกอากาศวันที่ 23 เม.ย. 2557

http://thaipbo.org/wp-content/uploads/powerpress/fm96.5-somkiat-populism.mp3