บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง

นำเสนอผลการศึกษา “บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ในวันที่ 18 พ.ย. 2556

Download (PDF, 1.62MB)